Regulamin konkursu

Liga Mistrzów Fermentum Mobile 2.0

 1. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs „Liga Mistrzów Fermentum Mobile 2.0” prowadzony jest zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 1. Następującym terminom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:
 2. Organizator – oznacza podmiot organizujący Konkurs, którym jest Fermentum Mobile Sp. z o.o., zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000494222, NIP 583-316-43-08, REGON 222025130, adres: 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 20;
 3. Regulamin – oznacza niniejszy dokument, dostępny w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej www.fermentum-mobile.pl;
 4. Uczestnik – osoba, która weźmie udział w Konkursie.
 • 2. Zasady Konkursu

 Konkurs „Liga Mistrzów Fermentum Mobile 2.0” prowadzony będzie w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. a wyniki Konkursu ogłoszone zostaną do końca października 2018 r. na stronie internetowej www.fermentum-mobile.pl.

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które w okresie trwania Konkursu wezmą udział w jednym z konkursów piw domowych (zwanych dalej „KPD”), zaliczanych do klasyfikacji Pucharu Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych (zwanego dalej „Pucharem PSPD”), wymienionych na stronie internetowej www.pspd.org.pl, i w okresie od 30 dni przed oraz do 30 dni po przeprowadzeniu danego KPD zgłoszą swoje piwa, zrobione z użyciem drożdży wyprodukowanych przez Fermentum Mobile sp. z o.o., do „Ligi Mistrzów Fermentum Mobile 2.0”. Zgłoszenie następować będzie z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie internetowej www.fermentum-mobile.pl/lmfm.
 2. W klasyfikacji „Ligi Mistrzów Fermentum Mobile” uwzględniane będą wyniki uzyskane przez Uczestników w faktycznie przeprowadzonych w okresie trwania Konkursu KPD, które zaliczone zostaną do klasyfikacji Pucharu PSPD. Organizator, po otrzymaniu od Uczestnika zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, sprawdzi, czy Uczestnik uzyskał w KPD zaliczanym do Pucharu PSPD punkty klasyfikacji pucharu, a następnie wprowadzi do klasyfikacji „Ligi Mistrzów Fermentum Mobile 2.0” wynik pucharowy uzyskany przez Uczestnika w danym KPD.
 3. Zwycięzcą „Ligi Mistrzów Fermentum Mobile 2.0” zostanie Uczestnik, który uzyska największą ilość punktów.
 4. Wyniki „Ligi Mistrzów Fermentum Mobile” ogłoszone zostaną na stronie internetowej www.fermentum-mobile.pl. do końca października 2018 r.
 • 3. Nagrody w Konkursie
 1. Uczestnik, który uzyska największą ilość punktów w „Lidze Mistrzów Fermentum Mobile 2.0”, otrzyma Nagrodę Główną – 15 fiolek drożdży wybranych przez Uczestnika szczepów, z uwzględnieniem dostępności w magazynie Organizatora + 30 kg słodu podstawowego Viking Malt + 3kg chmielu odmian podstawowych Polish Hops (wartość sumaryczna nagród 621 PLN). Nagroda Główna może zostać przesłana Uczestnikowi maksymalnie w trzech przesyłkach.
 2. Uczestnik, który zajmie drugie miejsce w „Lidze Mistrzów Fermentum Mobile 2.0”, otrzyma 10 fiolek drożdży wybranych przez Uczestnika szczepów, z uwzględnieniem dostępności w magazynie Organizatora + 20 kg słodu podstawowego Viking Malt + 2kg chmielu odmian podstawowych Polish Hops (wartość sumaryczna nagród 414 PLN). Nagroda może zostać przesłana Uczestnikowi maksymalnie w dwóch przesyłkach.
 3. Uczestnik, który zajmie trzecie miejsce w „Lidze Mistrzów Fermentum Mobile 2.0”, otrzyma 5 fiolek drożdży wybranych przez Uczestnika szczepów, z uwzględnieniem dostępności w magazynie Organizatora + 10 kg słodu podstawowego Viking Malt + 1kg chmielu odmian podstawowych Polish Hops (wartość sumaryczna nagród 207 PLN). Nagroda zostanie przesłana Uczestnikowi w jednej przesyłce.
 4. W przypadku wątpliwości dotyczących zrobienia zgłoszonego przez Uczestnika do „Ligi Mistrzów Fermentum Mobile 2.0” piwa z wykorzystaniem drożdży Fermentum Mobile Sp. z o.o. bądź w razie stwierdzenia, że zgłoszone piwo nie zostało zrobione z wykorzystaniem drożdży Fermentum Mobile Sp. z o.o., Organizator ma prawo odmówić przyznania nagrody temu Uczestnikowi i przyzna nagrody kolejnym Uczestnikom, zgodnie z uzyskaną przez nich ilością punktów.
 5. Nieprzesłanie Organizatorowi przez Uczestników, którzy zajęli pierwsze, drugie i trzecie miejsce w Konkursie, danych niezbędnych do przesłania nagród w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, będzie równoznaczne z rezygnacją z nagrody. W takim przypadku nagrody zostaną przyznane kolejnym Uczestnikom, zgodnie z uzyskaną przez nich ilością punktów.
 6. Organizator, w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, przed wydaniem nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.
 • 4. Postanowienia końcowe

Dane osobowe uzyskane od Uczestników „Ligi Mistrzów Fermentum Mobile 2.0” będą gromadzone i wykorzystywane przez Organizatora w związku z Konkursem oraz w celach marketingowych Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.